menu

Regulamin ramowy konkursów ITOdesign na portalu Facebook.com

10.08.2017

Regulamin ramowy konkursów ITOdesign na portalu Facebook.com

10.08.2017

Regulamin ramowy konkursów ITOdesign na portalu www.facebook.com

  

§1 Postanowienia ogólne

1    Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, ma charakter ramowy. Jego postanowienia odnoszą się do wszelkich konkursów, zwanych dalej łącznie „Konkursami” lub każdy z osobna „Konkursem”, organizowanych przez Organizatora za pośrednictwem portalu facebook.com.

2    Organizatorem Konkursów i fundatorem nagród jest ITOdesign Marzena Laskowska-Budda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki,  przy  ul. Toruńskiej 12/1 w Rumii (84-230), posiadającą nr NIP: 8391755438, działająca pod marką „ITOdesign”, e-mail kontaktowy biuro@itodesign.pl (dalej: „Organizator”. W konkretnym Konkursie w roli fundatora może wystąpić inny podmiot niż Organizator – informacja o takiej sytuacji zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

3    Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją i wymaga posiadania aktywnego konta na portalu facebook.com oraz dostępu do sieci Internet.

4    Konkursy są organizowane za pomocą publikacji postów konkursowych na fanpage’u Organizatora na portalu facebook.com (https://www.facebook.com/itodesignpl/) zwanych dalej „postami konkursowymi”. Post konkursowy wskazywać będzie zawsze wyraźnie, iż dotyczy organizacji Konkursu. Jakiekolwiek inne posty nie będą traktowane jako Posty konkursowe.

5    W poście konkursowym podawane są każdorazowo informacje dotyczące:

a. przedmiotu Konkursu,

b. terminu, w którym udzielać można odpowiedzi konkursowych,

c. terminu ogłoszenia zwycięzców Konkursu,

d. liczby oraz rodzaju nagród przewidzianych dla zwycięzców Konkursu – w tym za zajęcie określonych miejsc w Konkursie,

e. ewentualnym obowiązku podatkowym wynikającym z otrzymania nagrody,

f. danych fundatora nagród jeśli będzie nim podmiot inny niż Organizator,

g. zasadach przyznawania nagród, jeśli będą odbiegały od zasady ogólnej wyrażonej w §3 ust. 2 Regulaminu,

h. linku do aktualnej wersji Regulaminu.

6    Konkursy skierowane są do osób fizycznych – fanów Wydawnictwa ADAMADA mających miejsce zamieszkania w Polsce, zwanych dalej „Uczestnikami”. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w szczególności niepełnoletnie, mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie do niej wszelkich praw autorskich przez Uczestnika.

7    Zabronione jest wysyłanie przez Uczestnika (w szczególności w komentarzach stanowiących odpowiedź na Post konkursowy, w wiadomościach e-mail adresowanych do Organizatora lub innych Uczestników) bądź publikowanie na fanpage’u Organizatora jakichkolwiek informacji sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierających:

a. treści wulgarne, obelżywe,

b. treści zawierające dane osobowe osób trzecich,

c. treści wprowadzające w błąd Organizatora lub Uczestników,

d. spam,

e. jakiekolwiek złośliwe oprogramowanie,

f. treści naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób, jak również prawa autorskie lub tajemnicę przedsiębiorstwa Organizatora, Uczestników lub jakichkolwiek podmiotów trzecich.


§2 Warunki i przebieg konkursu

1    Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić post konkursowy oraz za pomocą komentarza odpowiedzieć na zamieszczone w nim pytanie.

2    Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział, udzielając tylko jednej odpowiedzi. Jeden Uczestnik wygrać może tylko jedną nagrodę w danym Konkursie.

3    Odpowiedzi na pytanie zadane w poście konkursowym udzielać można w terminie wyznaczonym w poście konkursowym.

4    W terminie wskazanym w poście konkursowym Organizator opublikuje listę nagrodzonych Uczestników. Publikacja nastąpi za pomocą posta (wpisu) na fanpage’u Organizatora na portalu facebook.com.


§3 Nagrody

1    Liczba oraz rodzaj nagród przewidzianych w danym Konkursie zostają wskazane każdorazowo w Poście konkursowym.

2    Zasadą ogólną jest, iż nagrody otrzymują Uczestnicy, których odpowiedzi Organizator uzna za najciekawsze. Konkursy mają co do zasady charakter kreatywny i grono nagrodzonych Uczestników wybrane zostaje według uznania Organizatora.

3    W przypadku, w którym przedmiotem Konkursu będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie merytoryczne, nagrody otrzymają Uczestnicy którzy odpowiedzi udzielili najszybciej albo Uczestnicy wyłonieni według innej zasady wskazanej w Poście konkursowym. Zasady przyznawania nagród odbiegające od zasady ogólnej wyrażonej w pkt. 2 powyżej wskazane zostaną każdorazowo w Poście konkursowym.

4    Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie przez zwycięzcę w wiadomości mailowej adresu do wysyłki oraz imienia i nazwiska odbiorcy nagrody. Adres mailowy do kontaktu zostanie podany w Poście konkursowym na stronie Organizatora.

5    Danych wskazanych w pkt. 4 powyżej nie należy podawać w publicznie dostępnych postach.

6    Wiadomość e-mail z danymi wskazanymi w pkt. 4 powyżej przesłana zostać musi przez nagrodzonego Uczestnika w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy nagrodzonych Uczestników. Brak terminowej wysyłki wiadomości e-mail zawierającej dane wymienione w pkt. 4 powyżej skutkuje utratą prawa do żądania nagrody, a Organizator w przypadku takim – według własnego uznania – nagrodę taką przyzna innemu Uczestnikowi zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2 albo 3 powyżej bądź przeznaczy taką nagrodę na poczet przyszłych Konkursów.

7    Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

8    Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że otrzymanie nagrody, której wartość przekracza kwotę wskazaną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (aktualnie 760 zł) może się wiązać z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Uczestnika – zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności art. 30 ust.1 pkt. 2 w zw. z art. 21 ust.1 pkt 68). W takiej sytuacji płatnikiem podatku od wartości nagrody jest Organizator i uzyskanie nagrody przez Uczestnika uzależnione zostanie od wcześniejszego uiszczenia Organizatorowi przez Uczestnika wartości podatku dochodowego należnego od wartości nagrody oraz ewentualnych danych wymaganych dla odprowadzenia należnego podatku przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego (w szczególności numeru PESEL i danych Urzędu Skarbowego, któremu podlega Uczestnik). Jednakże zasadą będzie, iż wartość nagrody nie będzie przekraczać kwoty 760 zł. Sytuacja odmienna zostanie zakomunikowana Uczestnikom w poście konkursowym.

9    Wszelkie zastrzeżenia co do Konkursu Uczestnik zgłaszać może pisemnie lub elektronicznie na adresy podane w §1 pkt. 2 Regulaminu. Zastrzeżenia i zapytania, które związane są z Konkursem i wysłane zostały zgodnie z Regulaminem, Organizator zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie 14 dni od ich otrzymania.


§4 Postanowienia końcowe

1    Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922. z późn. zm.).

2    Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie – w zakresie danych udostępnionych przez Uczestnika na jego profilu na portalu facebook.com, a także ewentualnych danych (w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL) niezbędnych do wręczenia Uczestnikowi nagrody za udział w Konkursie oraz odprowadzenia przez Organizatora należnego podatku dochodowego od wartości tej nagrody.

3    Uczestnik ma prawo w każdej chwili żądać wglądu do danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia.

4    Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471 j.t. ze zm.).

5    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Link do aktualnej wersji Regulaminu zamieszczany będzie w poście konkursowym – tej wersji podlegać będzie Konkurs zapoczątkowany danym postem konkursowym.

6    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane lub informacje podane przez Uczestników.

7    Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

8    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym facebook.com ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego facebook.com.

9    Konkurs podlega w całości prawu polskiemu.

10    Wszelkie zmiany Regulaminu dla swej ważności sporządzone zostać muszą na piśmie (w postaci elektronicznej) oraz opublikowane w sposób wskazany w Regulaminie.


KONTAKTADRES:
C.H. Manhattan
Aleja Grunwaldzka 82, IV p.
80-244 Gdańsk-Wrzeszcz
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek
9.00-17.00
.


TELEFON:
506 605 200


EMAIL:
biuro@itodesign.pl